Vragen? bel ons: 024-8487268 of mail: info@opmnijmegen.nl

newpron.co
sex videos kowalskypage

Kinderen / Jeugdigen

‘Het wezenlijke van de orthopedagogiek is één en al vertrouwen in de groeikracht van het kind, één en al vertrouwen in zijn doe-het-zelf mogelijkheden, één en al acceptatie van het feitelijk niveau waarop het elk moment staat, maar ook één en al reële hulp om verder te komen. ‘ Prof. Dr. J.J. Dumont (1935-1994)’

Onderzoek

De insteek voor onderzoek zijn uw hulpvragen. Bij de telefonische aanmelding en in het intakegesprek proberen we samen de zorgen en hulpvragen van de betrokkenen helder te krijgen. Afhankelijk van de precieze vragen wordt bepaald of en wat voor onderzoek nodig is. We vinden het hierbij van belang om het kind/de jongere zoveel mogelijk in het onderzoek te betrekken, zodat hij/zij vooral ook zelf meer zicht krijgt op zijn eigen functioneren.

Lees meer

De volgende onderzoeken behoren tot de mogelijkheden:

 • Intelligentieonderzoek(gericht op algemene mogelijkheden, sterke en minder sterke kanten en wat dat voor iemand kan betekenen)
 • Didactisch onderzoek (onderzoek naar vaardigheden lezen, spelling en / of rekenen, maar bijvoorbeeld ook naar talen, wiskunde en zaakvakken)
 • Onderzoek gericht op executieve functies(zoals aandacht, geheugen, taakaanpak)
 • Persoonlijkheidsonderzoek(bijvoorbeeld naar welbevinden, motivatie of sociale vaardigheden)

Behandeling

Binnen OPM Nijmegen worden individuele behandelingen uitgevoerd:

 • wanneer er sprake is van ernstige en/of complexe leerproblematiek
 • wanneer de problematiek niet alleen een orthodidactische aanpak, maar ook een orthopedagogische aanpak vraagt (bijvoorbeeld bij problemen met motivatie, het last hebben van faalangst, het niet (goed) accepteren van de leerproblemen of een onvoldoende inzicht hebben in eigen prestaties of mogelijkheden)
Lees meer

Voordat een behandeling van start gaat, wordt eerst een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan wordt beschreven wat het beginniveau is (soms is hiervoor eerst nog een didactisch onderzoek nodig), wat de beoogde doelen zijn, wat de inhoud van de behandeling zal zijn, welke middelen gebruikt gaan worden en hoe en wanneer er geëvalueerd wordt. Dit alles gebeurt in overleg en in samenwerking met ouders en school. OPM Nijmegen behandelt ook op een aantal scholen (waaronder in Nijmegen, Lent, Mook en Boxmeer).

Daarnaast zijn er nog andere behandelmogelijkheden, ook in groepsverband. Te denken valt hierbij aan psycho-educatie, spellinggroepen voor bovenbouwleerlingen met blijvende problemen met de spelling, en groepen ter voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Begeleiding

Binnen OPM Nijmegen bestaat er de mogelijkheid voor individuele begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer de leerling

 • door zijn leerproblemen en/of concentratieproblemen belemmerd wordt in zijn functioneren binnen het voortgezet onderwijs (qua aanpak, structureren, planning)
 • onvoldoende inzicht heeft in eigen prestaties en mogelijkheden
 • problemen heeft met de motivatie
 • moeite heeft met het accepteren van zijn leerproblemen
 • onzeker / faalangstig is
Lees meer

 

De inhoud van en werkwijze binnen de begeleiding worden afgestemd op de behoeften van de leerling. Samen met de leerling wordt bekeken bij welke aspecten van het leren problemen ervaren worden. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de aspecten waaraan gewerkt zal worden. Bij het leren zijn diverse aspecten van belang, zoals leerdoelen, leerstrategieën, leerresultaten, beoordeling en feedback en motivatie. Al deze aspecten nemen binnen de begeleiding een belangrijke plaats in. Streven is de leerling te laten groeien in zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.