Vragen? bel ons: 024-8487268 of mail: info@opmnijmegen.nl

newpron.co
sex videos kowalskypage

Privacybeleid OPM Nijmegen

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OPM Nijmegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens als dit nodig is;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat uw persoonsgegevens beveiligd zijn in overeenstemming met de daarvoor geldende normen;
 • Geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor zij met ons zijn gedeeld;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten aangaande uw persoonsgegevens, u hierop wijzen waar mogelijk en deze respecteren.

Als OPM Nijmegen zijn wij verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.  De volgende gegevens worden binnen OPM Nijmegen verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Gemeente
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • BSN-nummer
 • Gegevens over de problematiek van de aangemelde cliënt

OPM Nijmegen verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene(n) zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Bijhouden van het dossier;
 • Aanlevering van vragenlijsten als ondersteuning van psychologisch onderzoek en behandeling
 • Administratieve doeleinden: declaratie, en indien aan de orde, aanvragen van beschikkingen bij de gemeente en declaratie van geboden zorg bij gemeente of zorgverzekeraar

Verstrekking aan derden

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is de uitdrukkelijk verleende toestemming van u of van uw ouders/verzorgers of onze wettelijke plicht.

De gegevens die u met OPM Nijmegen deelt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het aanleveren van digitale vragenlijsten;
 • Het digitaal scoren van (enkele) psychologische testen/vragenlijsten;
 • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling

OPM Nijmegen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In een verwerkersovereenkomst maken wij met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal OPM Nijmegen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, het gaat dan in het bijzonder om scholen en artsen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Bewaartermijn

OPM Nijmegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn voor psychologische dossiers is 15 jaar (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO). Voor de financiële administratie is dit maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens OPM Nijmegen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Alle computers beschikken over antivirussoftware en een besturingssysteem dat automatisch up-to-date worden gehouden;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken alleen back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met andere partijen waaraan persoonsgegevens doorgegeven worden;
 • Papieren documenten worden in archiefkasten bewaard die op slot zitten, slechts de medewerkers van de OPM Nijmegen hebben hier toegang toe;
 • De praktijk is buiten werktijden aangesloten op een beveiligingssysteem;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • OPM Nijmegen maakt geen gebruik van digitale of direct marketing;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door OPM Nijmegen te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. OPM Nijmegen kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met OPM Nijmegen op te nemen. Wanneer dit onvoldoende tot tevredenheid verloopt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassen Privacybeleid

Dit privacybeleid is vastgesteld op 1 januari 2021. OPM Nijmegen behoudt zich  het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacybeleid te bekijken en te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens

OPM Nijmegen
Toernooiveld 5
6525 ED  Nijmegen
info@opmnijmegen.nl
024-3611066